วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สวัสดี

แหล่งอ้างอิงของข้อมูล

สถิติผู้ป่วยนอก             งานเวชระเบียนและสถิติ

สถิติผู้ป่วยใน                งานเวชระเบียนและสถิติ

สถิติเตียงผู้ป่วย             การบริการวิชาการ

สถิติโรค                      งานเวชระเบียนและสถิติ

สถิติบุคลากรทางการแพทย์   งานทรัพยากรบุคคล

รายงานงบการเงิน          การเงินและบัญชี